Các biểu mẫu về KHCN cấp nhà nước

Tin tiêu điểm

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020
Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Thứ Năm, 15:22 12/12/2019
Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Thứ Tư, 16:02 30/10/2019
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Thứ Tư, 15:52 09/10/2019
Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật”

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật”

Thứ Sáu, 15:28 09/08/2019

Video giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Ngày 25/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1244/QĐ-TTg Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015.

- Nội dung Quyết định số 1244/QĐ-TTg

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (Mã số: KC.01/11-15)

2. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới (Mã số: KC.02/11-15)

3. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa (Mã số: KC.03/11-15)

4. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (Mã số: KC.04/11-15)

5. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng (Mã số: KC.05/11-15)

6. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực (Mã số: KC.06/11-15)

7. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch (Mã số: KC.07/11-15)

8. Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên (Mã số: KC.08/11-15)

9. Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển (Mã số: KC.09/11-15)

10. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Mã số: KC.10/11-15)

11. Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020 (Mã số: KX.01/11-15)

12. Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 (Mã số: KX.02/11-15)

13. Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Mã số: KX.03/11-15)

14. Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ (Mã số: KX.06/11-15)

III. CÁC BIỂU MẪU QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP NHÀ NƯỚC

A. Mẫu tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

1. Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước (Thong_tu_08_2012_TT_BKHCN)

2. Đơn đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B1 -1)

3. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệm (Biểu B1 -2a)

4. Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (Biểu B1 -2b)

5. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN (Biểu B1-3)

6. Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN (Biểu B1 -4)

7. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B1 -5)

8. Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -1)

9. Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước (Biểu B2 -2a)

10. Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -2b)

11. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước (Biểu B2 -3a)

12. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 - 3b)

13. Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài /dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -4)

14. Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài /dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -5)

15. Biên bản họp hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -6)

B. Mẫu tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước

1. Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Thong tu 09)

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B1-1)

3. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B1-2)

4. Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B1-3)

5. Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B1-4)

6. Giấy xác nhận Tổ chức khoa học tham gia nghiên cứu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B1-5)

7. Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B2-1)

8. Phiếu nhận xét của thành viên hội đồng hồ sơ đăng ký tuyển chọn /giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ (Biểu B2 -2)

9. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn /giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B2-3)

10. Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn /giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học xã hội nhân văn cấp nhà nước (Biểu B2-4)

11. Bảng tổng hợp kết quả hồ sơ đăng ký tuyển chọn /xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B2-5)

12. Biên bản họp hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn /giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (Biểu B2-6)

IV. BIỂU MẪU ĐỀ TÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ ĐỊNH THƯ

1. Quy định ban hành Nghị định thư (Biểu 14 QĐ)

2. Phiếu đề xuất (Biểu PL1-ĐX)

3. Thuyết minh (Biểu PL2 – TM)

4. Phiếu xét duyệt (Biểu PL3 – PXD)

5. Hợp đồng (Biểu PL4 – HĐ)

6. Báo cáo hợp tác quốc tế (Biểu PL5 – BCHT)

7. Đánh giá nghiệm thu (Biểu PL6 – ĐGNT)

8. Thanh lý hợp đồng (Biểu PL7 – TLHĐ)

V. CÁC BIỂU MẪU CỦA ĐỀ TÀI TIỀM NĂNG

-Nội dung các biểu mẫu