Phòng Khoa học Công nghệ

Phòng Khoa học Công nghệ

Phòng Khoa học Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 232/QĐ –ĐHCN ngày 28/2/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chức năng:

Phòng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là đơn vị trực thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Là đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động khoa học công nghệ gắn kết với công tác; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chiến lược, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác NCKH của Nhà trường dài hạn và hàng năm;

2. Chủ trì tổ chức xây dựng và tham gia với các đơn vị trong Nhà trường soạn thảo các văn bản (quy định, hướng dẫn) về hoạt động KH&CN, sáng cải tiến của Nhà trường. Quản lý việc thực hiện các quy chế, quy định, chế độ về hoạt động NCKH thống nhất trong toàn trường;

3. Xây dựng quy trình là đầu mối tổng hợp, quản lý, tổ chức thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, dự án, đề tài NCKH các cấp. Đề xuất các hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế về KH&CN;

4. Quản lý, hỗ trợ các đơn vị trong trường về các hoạt động KH&CN. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các hoạt động, chương trình vườn ươm KH&CN;

5. Tổ chức hoạt động NCKH cho HSSV, học viên sau đại học;

6. Tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) và chuyển giao công nghệ theo quy định hiện hành;

7. Tổ chức quản lý hoạt động sáng kiến, cải tiến của Nhà trường;

8. Quản lý, xuất bản và phát hành Tạp chí KH&CN. Tổ chức biên soạn, biên tập các ấn phẩm, trang thông tin điện tử về KH&CN của Nhà trường;

9. Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác biên soạn giáo trình và tổ chức thực hiện nghiệm thu, xuất bản và tham gia phát hành giáo trình của Nhà trường;

10. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác kiểm chuẩn các thiết bị đo lường, thiết bị mẫu của Nhà trường;

11. Tổ chức xét chọn các công trình NCKH tham dự các giải thưởng KH&CN. Thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động KH&CN, sáng kiến cải tiến và tính giờ chuẩn NCKH của cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường. Cung cấp số liệu và thông tin về KH&CN cho Hội đồng các cấp xem xét thành tích thi đua, danh hiệu khoa học, chức danh khoa học của cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường;

12. Đề xuất, xây dựng quy định hoạt động và thường trực Hội đồng Khoa học các cấp trong Nhà trường. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phát triển tiềm lực NCKH của các đơn vị, cá nhân trong Trường.

13. Tham gia tư vấn kỹ thuật các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, chuyên ngành; lựa chọn công nghệ và thiết bị mới… Chủ trì, tổ chức và phối hợp nghiên cứu đề xuất các hoạt động mới, ngành nghề đào tạo mới trong Nhà trường;

14. Tổ chức tìm kiếm, tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất các đề tài. dự án, chương trình NCKH và ứng dụng các kết quả NCKH, sáng kiến, cải tiến vào hoạt động quản lý, đào tạo và các hoạt động khác trong Nhà trường;

15. Chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc thi Olympic, các cuộc thi khoa học, sáng tạo do các hiệp hội ngành, nghề tổ chức; các buổi sinh hoạt, thông tin KH&CN thường kỳ, đột xuất của Nhà trường. Tổ chức tham gia triển lãm hội chợ về KH&CN, hội chợ về KH&CN, hội chợ công nghệ và thiết bị; là đầu mối thực hiện thương mại, chuyển giao các kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên Nhà trường;

16. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi về KH&CN của công chức, HSSV cấp cơ sở, quốc gia và quốc tế;

17. Quản lý, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phòng KHCN;

18. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất thuộc đơn vị quản lý theo phân cấp của Hiệu trưởng;

19. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo Nhà trường phân công.

Cơ cấu tổ chức

* Ban lãnh đạo:

Trưởng Phòng: PGS.TS. Phạm Văn Đông.
Điện thoại: 0243 7655121 . Số máy lẻ 898.

Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Minh Tân.
Điện thoại: 0243 7655121 . Số máy lẻ 226.

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Diệu Linh.
Điện thoại: +84 243 765 512 . Số máy lẻ 8251.

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ

* Đề tài, dự án KHCN

Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, cán bộ và giảng viên Nhà trường đã chủ trì và tham gia thực hiện 823 đề tài NCKH các cấp, trong đó có 683 đề tài cấp trường; 43 đề tài cấp Bộ; 24 đề tài cấp Tỉnh, Thành phố; 21 đề tài cấp Nhà nước; 52 đề tài thực hiện với các đơn vị ngoài trường.

* Bài báo khoa học

Trong thời gian từ năm học 2011 đến nay, cán bộ, giảng viên (CBGV) Nhà trường đã công bố 2851 bài báo và công trình khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành; trong đó có 539 bài báo, công bố quốc tế.

* Hoạt động giáo trình

Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2021, Nhà trường đã tổ chức biên soạn 270 giáo trình. Năm 2022 Nhà trường đã tổ chức biên soạn 38 giáo trình. Các giáo trình đã nghiệm thu, xuất bản và phát hành làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

* Sáng kiến kỹ thuật

Từ năm 2011 đến năm 2021 , Nhà trường đã có 4458 sáng kiến kỹ thuật. Năm 2022, Nhà trường đã có 1283 sáng kiến kỹ thuật. Trong đó nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả công tác.

* Sáng tạo Robocon

Năm 2007, nhà trường có 03 đội lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam , tiêu biểu là đội ĐT 03 đã đoạt giải Nhì, chính thức là một trong hai đội đại diện của Việt Nam tham dự ABU Robocon 2007.

Năm 2008, nhà trường có 03 đội lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam , tiêu biểu là Đội FEE02 đã đoạt giải Vô địch, chính thức đại diện của Việt Nam tham dự ABU Robocon 2008 tại Ấn độ.

Năm 2009, nhà trường có 01 đội CN ĐT03 lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam tổ chức tại TP Huế.

Năm 2010 nhà trường có 16 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 12 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, có 03 đội được tham gia Vòng chung kết toàn quốc, đội VOI 03 đạt giải Á quân toàn quốc.

Năm 2011 nhà trường có 16 đội tham gia cấp trường, 07 đội được tham gia vòng chung kết toàn quốc, đội ALLIGATOR đạt giải Á quân toàn quốc.

Năm 2012 nhà trường có 15 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 15 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, có 07 đội được tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Năm 2013 nhà trường có 10 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 08 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, có 01 đội được tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Năm 2014 nhà trường có 10 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 08 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, có 03 đội được tham gia vòng chung kết toàn quốc. 01 giải nhất cuộc thi Robocon Techshow với sản phẩm "Máy bay không người lái". 01 giải Nhì cuộc thi "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam".

Năm 2015 nhà trường có 14 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 06 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, cả 06 đội đều tiếp tục được tham gia vòng chung kết toàn quốc, trong đó có 01 đội đạt giải Ba.

Năm 2016 Nhà trường có 08 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 06 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, có 05 đội được tham gia vòng chung kết toàn quốc, trong đó có 01 đội lọt vào vòng 1/8.

Năm 2017 Nhà trường có 10 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 06 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, trong đó có 02 đội được tham gia vòng chung kết toàn quốc. Cả 02 đội đều được vào thi đấu ở vòng 1/8. Đội ĐT4 đã vinh dự nhận giải "Thiết kế Robot Xuất sắc nhất".

Năm 2018 Nhà trường có 13 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 06 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, trong đó có 04 đội được vào vòng chung kết toàn quốc. Đội DCN - VJC3 đã xuất sắc lọt vào vòng 1/16. Sản phẩm máy 3D của Trường được Ban Tổ chức chọn là 1 trong 3 sản phẩm Robocon Techshow tiêu biểu để giới thiệu trong thời gian phát sóng trực tiếp các trận thi đấu của Giải trên VTV2.

Năm 2019 Nhà trường có 13 đội tham gia cấp trường, đã chọn được 05 đội tham gia vòng loại khu vực miền Bắc, cả 05 đội được vào vòng chung kết toàn quốc. Đội DCN-ĐT3 đã xuất sắc giành giải Ba toàn quốc. Đội DCN-ESLAB vinh dự nhận giải "Đội có ý tưởng sáng tạo nhất" cuộc thi. Sản phẩm Hệ thống tưới và chiếu sáng chăm sóc cây trồng của Trường được Ban Tổ chức chọn là 1 trong 3 sản phẩm tiêu biểu để giới thiệu trong thời gian phát sóng trực tiếp các trận thi đấu của Giải trên VTV2.

* Các hoạt động khác

Đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức như phong trào ủng hộ đồng bào bị bão lụt, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình, ủng hộ Robocon, tham gia cuộc vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm điện đạt giải Khuyến khích tập thể, giải Nhì cá nhân, hưởng ứng tích cực cuộc phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

* Những phần thưởng cao quý

Phòng Khoa học công nghệ đã vinh dự được nhận những thưởng cao quý:

- Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen năm 2010.

- Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen năm 2011.

- Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen năm 2013.

- Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 năm 2014.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, nhà A1, cơ sở 1 (khu A), Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: +84 243 765 512. Số nội bộ:
+ Trưởng phòng: 898.
+ Phó Trưởng phòng: 226.

Bộ phận Tạp chí: +84 243 765 512. Số nội bộ: 8251
Fax: 0243.7639652.

Email : phongkhcn@haui.edu.vn

Website: https://www.haui.edu.vn/vn/page/khcn

Tin tiêu điểm

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020
Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Thứ Năm, 15:22 12/12/2019
Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Thứ Tư, 16:02 30/10/2019
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Thứ Tư, 15:52 09/10/2019

Video giới thiệu