Phòng Khoa học Công nghệ

Phòng Khoa học và Công nghệ

Phòng Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 232/QĐ –ĐHCN ngày 28/2/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chức năng:

Phòng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là đơn vị trực thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Là đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động khoa học công nghệ gắn kết với công tác; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chiến lược, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác NCKH của Nhà trường dài hạn và hàng năm;

2. Chủ trì tổ chức xây dựng và tham gia với các đơn vị trong Nhà trường soạn thảo các văn bản (quy định, hướng dẫn) về hoạt động KH&CN, sáng cải tiến của Nhà trường. Quản lý việc thực hiện các quy chế, quy định, chế độ về hoạt động NCKH thống nhất trong toàn trường;

3. Xây dựng quy trình là đầu mối tổng hợp, quản lý, tổ chức thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, dự án, đề tài NCKH các cấp. Đề xuất các hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế về KH&CN;

4. Quản lý, hỗ trợ các đơn vị trong trường về các hoạt động KH&CN. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các hoạt động, chương trình vườn ươm KH&CN;

5. Tổ chức hoạt động NCKH cho HSSV, học viên sau đại học;

6. Tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) và chuyển giao công nghệ theo quy định hiện hành;

7. Tổ chức quản lý hoạt động sáng kiến, cải tiến của Nhà trường;

8. Quản lý, xuất bản và phát hành Tạp chí KH&CN. Tổ chức biên soạn, biên tập các ấn phẩm, trang thông tin điện tử về KH&CN của Nhà trường;

9. Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác biên soạn giáo trình và tổ chức thực hiện nghiệm thu, xuất bản và tham gia phát hành giáo trình của Nhà trường;

10. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác kiểm chuẩn các thiết bị đo lường, thiết bị mẫu của Nhà trường;

11. Tổ chức xét chọn các công trình NCKH tham dự các giải thưởng KH&CN. Thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động KH&CN, sáng kiến cải tiến và tính giờ chuẩn NCKH của cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường. Cung cấp số liệu và thông tin về KH&CN cho Hội đồng các cấp xem xét thành tích thi đua, danh hiệu khoa học, chức danh khoa học của cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường;

12. Đề xuất, xây dựng quy định hoạt động và thường trực Hội đồng Khoa học các cấp trong Nhà trường. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phát triển tiềm lực NCKH của các đơn vị, cá nhân trong Trường.

13. Tham gia tư vấn kỹ thuật các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, chuyên ngành; lựa chọn công nghệ và thiết bị mới… Chủ trì, tổ chức và phối hợp nghiên cứu đề xuất các hoạt động mới, ngành nghề đào tạo mới trong Nhà trường;

14. Tổ chức tìm kiếm, tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất các đề tài. dự án, chương trình NCKH và ứng dụng các kết quả NCKH, sáng kiến, cải tiến vào hoạt động quản lý, đào tạo và các hoạt động khác trong Nhà trường;

15. Chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc thi Olympic, các cuộc thi khoa học, sáng tạo do các hiệp hội ngành, nghề tổ chức; các buổi sinh hoạt, thông tin KH&CN thường kỳ, đột xuất của Nhà trường. Tổ chức tham gia triển lãm hội chợ về KH&CN, hội chợ về KH&CN, hội chợ công nghệ và thiết bị; là đầu mối thực hiện thương mại, chuyển giao các kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên Nhà trường;

16. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi về KH&CN của công chức, HSSV cấp cơ sở, quốc gia và quốc tế;

17. Quản lý, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phòng KHCN;

18. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất thuộc đơn vị quản lý theo phân cấp của Hiệu trưởng;

19. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo Nhà trường phân công.

Cơ cấu tổ chức

* Ban lãnh đạo:

Trưởng Phòng: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn.
Điện thoại: 0243 7655121 . Số máy lẻ 898.

Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Minh Tân.
Điện thoại: 0243 7655121 . Số máy lẻ 226.

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Diệu Linh.
Điện thoại: 0243 765512 . Số máy lẻ 8251.

* Chuyên viên:

Phòng 301 – A1

- Đặng Văn Bính

- Đặng Thị Hạnh

- Bùi Tiến Sơn

Phòng 302 – A1

- Trịnh Thị Thu Hương

- Nguyễn Huy Kiên

- Trần Phi Lực

- Phạm Thị Thảo

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ

* Đề tài, dự án KHCN

Từ năm 2011 đến 2022, cán bộ và giảng viên (CBGV) Nhà trường đã chủ trì và tham gia thực hiện 891 đề tài NCKH các cấp, trong đó có 750 đề tài cấp trường; 43 đề tài cấp Bộ; 25 đề tài cấp Tỉnh, Thành phố; 21 đề tài cấp Nhà nước; 52 đề tài thực hiện với các đơn vị ngoài trường. Năm 2023, CBGV Nhà trường đã chủ trì và tham gia thực hiện 53 đề tài cấp trường.

* Hội thảo, hội nghị khoa học

Từ năm 2015 đến năm 2022, Nhà trường đã tổ chức tổng cộng 36 hội nghị và hội thảo các cấp. Năm 2023, Nhà trường đã thành công tổ chức 6 hội nghị và hội thảo, trong đó có 2 hội thảo quốc gia, quốc tế.

* Bài báo khoa học

Từ 2011 đến 2022, CBGV của Nhà trường đã công bố 3849 bài báo và công trình khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo chuyên ngành, trong đó có 868 bài báo quốc tế. Trong năm 2023, CBGV của Nhà trường đã đăng 998 bài báo và công trình khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo chuyên ngành, trong đó có 329 bài báo quốc tế.

* Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Từ năm 2010 đến năm 2022, Nhà trường đã xuất bản tổng cộng 82 số tạp chí Khoa học và Công nghệ, trong đó có 8 số chuyên đề và 02 số tiếng Anh. Năm 2023, Tạp chí có 5 số đã được xuất bản, đáp ứng nhu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.

* Hoạt động giáo trình

Từ năm 2011 đến năm 2022, Nhà trường đã tổ chức biên soạn 308 giáo trình. Năm 2023 Nhà trường đã tổ chức biên soạn 38 giáo trình. Các giáo trình đã nghiệm thu, xuất bản và phát hành làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

* Hoạt động Sáng kiến, Cải tiến

Từ năm 2011 đến năm 2022, Nhà trường đã có 5741 sáng kiến kỹ thuật. Năm 2023, Nhà trường đã có 1118 sáng kiến kỹ thuật cấp đơn vị, 157 sáng kiến kỹ thuật cấp trường. Trong đó nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả công tác.

* Hoạt động Sở hữu trí tuệ

Trong những năm vừa qua, CBGV Nhà trường đã công bố 9 quyền sở hữu trí tuệ. Các sáng chế, giải pháp hữu ích này được ứng dụng rộng rãi vào đời sống.

* Hoạt động NCKH của sinh viên

- Sinh viên NCKH: Từ năm 2010 đến 2023, sinh viên của Nhà trường đã không ngừng duy trì và nâng cao số lượng đề tài nghiên cứu. Từ sự tận tụy và đam mê của sinh viên, hoạt động sinh viên NCKH đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Nhà trường và cùng nhau xây dựng một cộng đồng nghiên cứu đầy sáng tạo và tiến bộ.

- Robocon: Từ năm 2007 đến 2023, Nhà trường luôn duy trì thành tích cao và có nhiều đội robot tham gia vòng chung kết toàn quốc và quốc tế. Tiêu biểu có thể kể tới 02 lần đại diện Việt Nam tham gia thi đấu quốc tế vào các năm 2007 và 2008, 01 lần vô địch quốc gia năm 2008 của FEE02. Năm 2023, đội tuyển Robocon DCN ĐT02 của trường đã giành giải vô địch quốc gia và được đại diện Việt Nam đi tham gia thi đấu quốc tế tại Campuchia.

* Các hoạt động khác

Đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức như phong trào ủng hộ đồng bào bị bão lụt, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình, ủng hộ Robocon, tham gia cuộc vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm điện đạt giải Khuyến khích tập thể, giải Nhì cá nhân, hưởng ứng tích cực cuộc phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

* Những phần thưởng cao quý

Với những thành tích đã đạt được, Phòng Khoa học Công nghệ đã vinh dự được nhận những thưởng cao quý, tiêu biểu như:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương các năm 2010 và 2013, 2018, 2020.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2011.

- Huân chương lao động hạng 3 năm 2014.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, nhà A1, cơ sở 1 (khu A), Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 765 512. Số nội bộ:
+ Trưởng phòng: 898.
+ Phó Trưởng phòng: 226.

Bộ phận Tạp chí: 0243 765 512. Số nội bộ: 8251
Fax: 0243.7639652.

Email : phongkhcn@haui.edu.vn

Website: https://www.haui.edu.vn/vn/page/khcn

Tin tiêu điểm

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

Thứ Tư, 15:54 05/04/2023
Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020
Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Thứ Năm, 15:22 12/12/2019
Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Thứ Tư, 16:02 30/10/2019

Video giới thiệu